Никое пътуване със сто мили в час не ще ни направи по-силни, по-щастливи или по-мъдри.
– Джон Ръскин, 1856
Cyclists visiting small village

Защо е нужен велосипеден план

Значението на колоезденето като транспорт нараства, което налага подобряването на условията за придвижване с велосипед както в градовете така и между населените места. В различните европейски страни напредъкът по отношение на политиките за насърчаване на велотранспорт значително се различава. Не всички държави са възприели колоезденето като отделна тема, която има нужда от целенасочен подход за планиране и прилагане на политики на национално равнище. Само някои държави са дефинирали национални веломрежи, а транснационалните маршрути налагат необходимостта от координирано развитие между държавите. Същевременно, страни, които развиват национална велосипедна политика като Австрия извеждат процеса на европейско равнище чрез инициативата за разработване на Пан-европейски мастър план за колоездене (The PEP Master Plan for Cycling Promotion), които бе възприет във Виена на 5-ата среща на високо равнище за Транспорт, Здравеопазване и Околна среда на Икономическата комисия за Европа към ООН през май 2021 г.
Pan-European Master Plan for Cycling Promotion cover page

Какво имаме в България

В България планирането и развитието на велосипедния транспорт не е застъпено на национално равнище и в страната ни не са правени опити за систематизиране на възможностите, ограниченията и перспективите за посрещане на нуждите на колоездачите освен на местното общинско равнище. С настоящия Национален велосипеден план се цели въвеждането на координиран подход на национално равнище, който да адресира подобряването на условията за придвижване с велосипед.
Темата за развитието на колоезденето се разполага в различни сектори на националното управление и затова не е възможно една институция да отговаря за планирането и прилагането на адекватни действия за развитие на велотранспорта. Затова със заповед на Министъра на туризма на 8 юли 2021 г. се създава на работна група с участие на представители на институциите и неправителствения сектор.

Как искаме да напреднем

Основна задача на работната група е изготвянето и приемане на Национален велосипеден план съгласно добрите практики в партньорския обмен по международен проект ‘Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube Region, финансиран по програма INTERREG - Danube Transnational Program. Другата основна задача е изготвянето на насоки за планиране и създаване на мрежа от национални велосипедни маршрути, която да е свързана с националните мрежи на страните от Дунавския регион. Резултатът от тази задача е пространствен модел на Схема на национална мрежа от велосипедни маршрути, която фиксира международните велосипедни маршрути, точките на свързване на веломрежата на България със съседните Дунавски страни и предложения за конкретни трасета на националните маршрути.

Можете да разгледате проект на Националния велосипеден план, както и резюме. Окончателният документ заедно с приложенията към него ще бъде публикуван след приемането му от междуведомствената работна група.

Презентации от срещите на работната група

15 юни 2022

Действия за развитие на велосипедни политики


31 март 2022

Стандарти за велосипедна инфраструктура


25 ноември 2021

Визия на Национален велосипеден план


29 юни 2021

Велосипедни политики в страните от Дунавския регион


24 ноември 2020

Въведение в планирането на велосипедни политики